Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

For the English version, see below

LakeBike 24 Challenge, Algemene Voorwaarden

 

Definities:

 

De organisatie: Bestuur van de Stichting LakeBike

 

1. Algemene informatie

De LakeBike 24 Challenge bevat een 6 en 24 uurs individuele en estafette mountainbike wedstrijd, alsmede demonstraties en commerciële activiteiten op en rondom het activiteiten terrein op Aquabest.

Zowel de 6 als de 24 uurs wedstrijd hebben diverse categorieën.

Zowel de 6 als de 24 uurs wedstrijd starten op de zaterdag 13:00 uur.

 

2. Inschrijving

Deelnemers kunnen zich tot 1 juni inschrijven via de website www.lakebike24.nl.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het volledig verschuldigde inschrijfgeld en, indien van toepassing, akkoordverklaring van de ouders van minderjarige deelnemers.

Overmaken kan op Rabobank rekening nummer 15.87.15.845 tnv Stichting LakeBike te Eindhoven.

Bij vragen of problemen kan contact worden opgenomen met inschrijving@lakebike24.nl.

Voor buitenlandse betaling :

IBAN nummer: NL04RABO0158715845 

BIC RABONL2U

 

2.1 Inschrijfgeld

6 uurs race : 35 Euro per deelnemer

24 uurs race : 47,50 Euro per deelnemer

 

2.2 Terugtrekking van deelname

Indien een ploeg of individuele deelnemer zich terugtrekt voor 1 mei zal 50% van het inschrijfgeld worden terugbetaald. Er worden geen enkele terugbetalingen gedaan voor afmeldingen/terugtrekkingen die worden gedaan na deze datum.

 

2.3 Teamwijzigingen

Wijzigingen in het team kunnen tot zaterdag ochtend 11:00 worden doorgegeven aan het wedstrijd commissariaat. Dit kan zijn door het uitvallen van een teamlid of vervanging van een teamlid. Er zal geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld van een uitgevallen teamlid.

 

3. Afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de 6- en/of 24 uurs wedstrijd geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

Indien de 6- en/of 24 uurs wedstrijd moet worden afgelast, zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

 

3.1 Restitutie inschrijfgeld

Bij afgelasting van de race gedurende het event zal geen restitutie van inschrijfgelden plaats vinden.

De organisatie zal, bij afgelasting door een te laag aantal deelnemers of welke andere reden dan ook die de financiële haalbaarheid van event onmogelijk maakt, inschrijfgeld zoveel mogelijk restitueren aan de deelnemers. Dit kan zijn het gehele inschrijfbedrag of het inschrijfbedrag minus gemaakte kosten. De organisatie zal hierin transparant handelen en op aanvraag inzage in de ter zake doende boekhouding geven.

 

4. Minimum leeftijd

De vastgestelde minimumleeftijd voor de 6 uurs estafette wedstrijd is 16 jaar en voor de 24 uurs estafette wedstrijd 18 jaar. Individuele deelname is vanaf 18 jaar.

Minderjarigen moeten een ouderlijke toestemmingsverklaring indienen bij inschrijving . Verklaring dient voor 1 juni te worden opgestuurd naar de Stichting LakeBike, Veldm. Montgommerylaan 727, 5623 AW Eindhoven. Te laat opsturen kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder restitutie van het inschrijfgeld. Elke ploeg dient minimaal 1 meerderjarige (18 jaar of ouder) deelnemer te hebben.

 

5. Gezondheidsverklaring

Deelnemers verklaren bij inschrijving in goede gezondheid te verkeren en in geval van twijfel een arts te hebben geraadpleegd. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gezondheidsproblemen van de deelnemers tijdens of na het evenement.

 

6. Verkoop van drank en etenswaren

Verkoop van drank en etenswaren is gedurende het gehele evenement exclusief in handen van de organisatie. Het is derden niet toegestaan drank en etenswaren te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

 

7. Reclame-uitingen

Het is deelnemers toegestaan om reclame-uitingen te voeren op fiets en kleding. Alle andere reclame-uitingen zoals banners en posters zijn niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

 

8. Aansprakelijkheid

De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel , diefstallen, verliezen, schade of welke andere vorm van materiële schade dan ook voortvloeiende uit de deelname aan of het bijwonen van het LakeBike 24 Challenge evenement.

 

9. Gebruik van beeldmateriaal

De organisatie is gerechtigd om het evenement, deelnemers en bezoekers op beelddragers vast te keggen en dit materiaal te publiceren op de eigen website dan wel derden een gebruikslicentie te verschaffen. Hieronder wordt ook verstaan de camera registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

Door betreding van het evenementen terrein of deelname aan het evenement geeft de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.

 

10. Transponder en wedstrijdnummerborden

Aan deelnemende teams en individuele deelnemers wordt 1 transponder en wedstrijdborden voor ieder teamlid verstrekt.

 

11. Acceptatie algemene voorwaarden

Door inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Deelnemers verplichten zich deze te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd een waarschuwing te geven. Bij herhaling van het niet nakomen van zal de betreffende deelnemer worden uigesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

12. Winnaar NK en winnaar Lakebike24

De snelste Nedelander in de klasse 24 uur solo en het snelste team met Nederlandse team captain in de klasse sport winnen de titel Nederlands kampioen. De snelste deelnemer of team wint de lakebike24 algemeen in zijn of haar klasse. 

 

LakeBike 24 Challenge, Terms and conditions

 

Definitions:

 

The organization : Directors Foundation LakeBike

The event: all competitions, clinics, demonstrations and other activities during the LakeBike 24 Challenge.

1. General Information

 

The lakeBike 24 Challenge contains a 6 and 24 hours individual and relay mountain bike competition as well as demonstrations, clinics and merchandise activities on the event area at Aquabest.

Both the 6 and 24 hour race have different competition categories.

Both the 6 and 24 hour race will start on Saturday at 13:00 hours.

 

2. Subscription

Participants can subscribe till 1 June on the website www.lakebike24.nl.

Subscription is final after receipt of the due subscription fee and, if applicable, consent of parents for minor participants.

Payments can be done by bank transfer with entry of individual participant name or team name to: Stichting LakeBike.

IBAN : NL04RAB00158715845 

BIC: RABONL2U

If you have any questions or problems with subscription please contact inschrijving@lakebike24.nl.

 

2.1 Subscription fee

6 hours race : 35 Euro/ participant

24 hours race : 45 Euro/ participant

 

2.2 Withdrawal

In case an individual participant or team withdraws before May 1st, 50% of the participation fee will be reimbursed. No reimbursements for cancellations or withdrawals will be done after this date .

 

2.3 Team changes

Team changes can be done till Saturday of the event till 11:00 AM at the subscription office. No reimbursements will take place for withdrawal of participants after May 1st.

 

3. Cancellation of competition

The organization is entitled to change the route, start- and/or finish time and/or start/finish location as well as temporary stopping the race or completely cancel the event when circumstances require.

 

In case of cancellation, no new date will be set for re-start or continuation of the event. 

The organization can not be held responsible for any cost related to cancellation of the event.

 

3.1 Reimbursement of participation fee

No reimbursement of participation fee will be done in case of cancellation during the event.

The organization will, based on best effort, reimburse participation fees in case of cancellation due to insufficient amount of participants or any other reason that makes the event not financially viable that leads to cancellation of the event . This may be full reimbursement of participation fee or reimbursement of participation fee minus costs already made by the organization divided by the number of contributing participants. The organization will act in a transparent way and will on request have the relevant accounting available for inspection.

 

4. Minimum age

 

The minimum age for the 6 hours race is set at 16 years and for the 24 hours individual and relay competition at 18 years old. 

Minors must issue parental permission in writing to the organization sent before 1 June to Stichting LakeBike, Veldm. Montgomerylaan 727, 5623 AW Eindhoven, The Netherlands.

 

Late submission may lead to exclusion of competition. Each team must have one participating member of 18 years old or older.

 

5. Declaration of Health

With participation, participants declare to be in good physical health and in case of doubt consulted appropriate medical advice. The organization cannot be held responsible in any way for health problems during or after the event.

 

6. Merchandise

Merchandise of drinks, food and articles of any kind in the event area is exclusive to the organization and its partners.

 

7. Advertisement

Participants are allowed to express advertisement /sponsor names on their bikes and gear. All other advertisement like banners, posters, shields, etc. are not allowed without permission of the organization.

 

8. Limited liability

The organization is in no way liable for any personal injury, theft, losses, damage or any other form of personal or material damage as a result of participation or visit of the event

 

9. Use of photo material

The organization is entitled to make Photo images and film of the event, participants and visitors and use this material for publication on the LakeBike web-site and social media as well as licensing the material to third parties. This includes camera footage meant for enforcement of order and general safety during the event.

By entering the event area or participation of the event participant unconditionally agrees with publication and/or multiplication of their portrait.

 

10. Transponder and number-plates

One transponder and bike shields for each teammember will be issued to each individual participant or team. 

 

11. Acceptance of terms and conditions

With registration all participants declare to have read, understand and accept these term and conditions. 

 

12. NK winner and winner Lakebike24

The fastest Dutchman in class 24 hours solo and the fastest team with a Dutch team captain in the class sport wins the title Dutch Champion. The fastest participant or team wins the lakebike24 in general in his or her class.