Algemene Voorwaarden

LakeBike 24 Challenge, Algemene Voorwaarden

0. Definities

De organisatie: Bestuur van de Stichting LakeBike

1. Algemene informatie

De LakeBike 24 Challenge bevat een 4-, 6-, 12- en 24-uurs individuele en estafette mountainbikewedstrijd, alsmede demonstraties en commerciële activiteiten op en rondom het activiteiten terrein op Aquabest.

De 6-, 12- en de 24-uurs wedstrijd hebben diverse categorieën.
De 4-uurs wedstrijd is alleen individueel.
De 6 en 24 uurs wedstrijd starten op de zaterdag 13:00 uur.
De 12 uur start op 01:00 zondagochtend.
De 4 uur start op 09:00 zondagochtend.

2. Inschrijving

Deelnemers kunnen zich tot 1 mei inschrijven via de website lakebike24.nl. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het volledig verschuldigde inschrijfgeld en, indien van toepassing, akkoordverklaring van de ouders van minderjarige deelnemers.

Bij vragen of problemen kan contact worden opgenomen met info@lakebike24.nl.

Voor buitenlandse betaling :
IBAN nummer: NL63 INGB 0007 1154 85
BIC INGBNL2A

2.1 Inschrijfgeld

4 uurs race per deelnemer
6 uurs race per deelnemer
12 uurs race per deelnemer
24 uurs race per deelnemer
Family ride per deelnemer

2.2 Terugtrekking van deelname

Indien een ploeg of individuele deelnemer na inschrijving afziet van deelname kan aanspraak worden gemaakt op restitutie van inschrijfgeld zoals beschreven in artikel 3.1.

Deze aanspraak kan alleen schriftelijk worden gedaan en moet bij de organisatie zijn ontvangen (info@lakebike24.nl) binnen de in artikel 3.1 beschreven termijnen.

2.3 Teamwijzigingen

Wijzigingen in het team kunnen tot zaterdagochtend 11:00 worden doorgegeven aan het wedstrijd commissariaat. Dit kan zijn door het uitvallen van een teamlid of vervanging van een teamlid.

Uitval van een teamlid zal worden beschouwd als terugtrekking van deelname zoals beschreven in artikel 2.2.

2.4 Covid-19

Het evenement wordt georganiseerd volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen opgesteld door de rijksoverheid.

Indien deelnemer(s) hieraan niet kunnen of willen voldoen beschouwt de organisatie dat als terugtrekking van deelname zoals beschreven in artikel 2.2.

3. Afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de 4 en/of 6 en/of 12 en/of 24 uurs wedstrijd geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van onder meer

  • extreme weersomstandigheden en andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht;
  • aanwijzingen van de rijksoverheid, bijvoorbeeld Covid-19 maatregelen;
  • financiële redenen, bijvoorbeeld onvoldoende kostendekking door onvoldoende deelnemers

Bij afgelasting zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

3.1 Restitutie inschrijfgeld

Bij afgelasting van het evenement alsmede bij terugtrekking van deelname door deelnemers, kan er aanspraak worden gemaakt op restitutie van inschrijfgelden.

Bij afgelasting zal balans worden opgemaakt van gemaakte kosten en zal restitutie plaatsvinden naar rato en onder voorbehoud van voldoende saldo.

Het uitgangspunt hierbij zal zijn behoud van de financiële gezondheid van de Stichting Lakebike, zodat organisatie van het evenement ook in de toekomst doorgang kan vinden.

De organisatie zal voor restitutie van inschrijfgelden de volgende principiëele termijnen hanteren:

  • Vóór 1 maart: 80% restitutie van inschrijfgelden
  • Tussen 1 maart en 1 mei: 60% restitutie
  • Na 1 mei: geen restitutie
  • Tijdens het evenement: geen restitutie.

4. Minimum leeftijd

De vastgestelde minimumleeftijd voor de 6-uurs estafette en de 4-uurs wedstrijd is 16 jaar; en voor de 12- en 24-uurs estafette wedstrijd 18 jaar. Individuele deelname is vanaf 18 jaar.

Minderjarigen moeten een ouderlijke toestemmingsverklaring indienen bij inschrijving . Verklaring dient vóór 1 juni te worden opgestuurd naar info@lakebike24.nl. Te laat opsturen kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder restitutie van het inschrijfgeld. Elke ploeg dient minimaal 1 meerderjarige (18 jaar of ouder) deelnemer te hebben.

5. Gezondheidsverklaring

Deelnemers verklaren bij inschrijving in goede gezondheid te verkeren en in geval van twijfel een arts te hebben geraadpleegd. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gezondheidsproblemen van de deelnemers tijdens of na het evenement.

6. Verkoop van drank en etenswaren

Verkoop van drank en etenswaren is gedurende het gehele evenement exclusief in handen van de organisatie. Het is derden niet toegestaan drank en etenswaren te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

7. Reclame-uitingen

Het is deelnemers toegestaan om reclame-uitingen te voeren op fiets en kleding. Alle andere reclame-uitingen zoals banners en posters zijn niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

8. Aansprakelijkheid

De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel , diefstallen, verliezen, schade of welke andere vorm van materiële schade dan ook voortvloeiende uit de deelname aan of het bijwonen van het LakeBike24 Challenge evenement.

9. Gebruik van beeldmateriaal

De organisatie is gerechtigd om het evenement, deelnemers en bezoekers op beelddragers vast te keggen en dit materiaal te publiceren op de eigen website dan wel derden een gebruikslicentie te verschaffen. Hieronder wordt ook verstaan de camera registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

Door betreding van het evenemententerrein of deelname aan het evenement geeft de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden als promotiedoeleinde.

10. Transponder en wedstrijdnummerborden

Aan deelnemende teams en individuele deelnemers wordt 1 transponder en wedstrijdborden voor ieder teamlid verstrekt.

11. Acceptatie algemene voorwaarden

Door inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Deelnemers verplichten zich deze te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven.

Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd een waarschuwing te geven. Bij herhaling van het niet nakomen van zal de betreffende deelnemer worden uigesloten van deelname aan de wedstrijd.

12. Winnaar NK en winnaar Lakebike24

De snelste Nedelander in de klasse 24 uur solo en het snelste team met Nederlandse team captain in de klasse sport winnen de titel Nederlands kampioen. De snelste deelnemer of team wint de lakebike24 algemeen in zijn of haar klasse.

13. Privacy / AVG

Bij inschrijving registreren wij het naam, adres, woonplaats, geslacht en emailadres van de deelnemer. Deze informatie wordt gebruikt voor de administratie en goede uitvoering van het evenement. Het email-adres kan worden gebruikt om informatie te sturen die de organisatie relevant acht voor deelname. Het email-adres kan worden gebruikt voor het informeren van deelnemers en oud-deelnemers over de laatste ontwikkelingen rondom het evenement. De naam en woonplaats van de deelnemer kan worden gebruikt voor publicatie van deelnamelijst en uitslagenlijst van het evenement.

Bij bezwaar voor gebruik van email-adres en/of publicatie van naam in de deelnemerslijst of uitslagenlijst, kan er contact worden opgenomen met de organisatie via info@lakebike24.nl, vermeld daarbij het onderwerp “afmelden email” of “bezwaar op publicatie”.

Heb je een vraag?

Kijk dan bij meest gestelde vragen of stuur een email naar de organisatie: info@lakebike24.nl

Heb je een vraag?

Kijk dan bij meest gestelde vragen of stuur een email naar de organisatie: info@lakebike24.nl