Wedstrijd Reglement

1. Doelstelling wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement is bedoeld om:

a) Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijke sport te creëren

b) Veiligheid en bescherming te bieden

c) Vindingrijkheid en bekwaamheid te benadrukken zonder de bewegingsvrijheid van de deelnemer te veel te beperken

d) Deelnemers die oneerlijk voordeel behalen te straffen

 

2. Veiligheid

2.1 In acht nemen van algemene veiligheid

Iedere deelnemer verplicht zich ten allen tijde de veiligheid van zichzelf, andere deelnemers, de organisatie en derden in acht te nemen en aanwijzingen van de organisatie direct op te volgen

 

2.2 Fiets en veiligheid

Deelnemers dienen te rijden op een mountainbike met een minimum bandbreedte van 1.5 ” (inch). De fiets moet in goede technische staat zijn vooral met inachtneming van de veiligheidsaspecten zoals remmen en correcte montage van onderdelen. De organisatie is gerechtigd om hierop te controleren en deelnemers uit de race te nemen die hier niet aan voldoen

 

2.3 Niet toegestane uitrusting

a) Hoofdtelefoon of headset

b) Glazen verpakkingen

 

2.4 Voeren van verlichting

Vanaf zonsondergang tot zonsopgang is verlichting verplicht op aangeven van de organisatie. Het betreft hier verlichting aan de voor -en achterzijde (rood). Naast verlichting op het stuur wordt helmverlichting aangeraden

 

2.5 Dragen van een helm

Het dragen van een helm is verplicht tijdens het rijden op het parcours gedurende het gehele evenement. Het evenement start op vrijdag om 16:00 en eindigt op zondag 14:00 uur van de gepubliceerde data

 

2.6 Alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden

Voor deelnemers is het gebruik van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden tijdens de wedstrijd niet toegestaan

 

2.7 Ongevallen melding

Voor elke deelnemer geldt een ongevallen hulp en meldplicht:

– Bij betrokkenheid of waarneming van een ongeval dient altijd nagegaan te worden of getroffene deelnemer of toeschouwer hulp behoeft

– Deelnemer is verplicht hulp te verlenen indien dit wordt aangegeven door getroffene of wanneer dit redelijkerwijs nodig blijkt. Dit geldt ook voor het in veiligheid brengen van getroffene om meer ongevallen te voorkomen.

– Indien getroffene aangeeft hulp nodig te hebben van de EHBO hulpdienst dan dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de organisatie of hulpverlenende instanties

 

3. Gedragsregels

Deelnemers moeten:

a) Te allen tijde sportief zijn

b) Verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen

c) Het wedstrijdreglement kennen,begrijpen en opvolgen

d) Zich aan de verkeersregels en instructies van de organisatie en vrijwilligers houden

e) Andere deelnemers,vrijwilligers en toeschouwers beleefd en met respect behandelen

f) Het gebruik van grove taal vermijden

g) In het geval van bewuste overtreding van de regels, de overtreding aan de organisatie melden

en zich indien nodig onmiddellijk uit de wedstrijd terugtrekken

h) Bij terugtrekking uit de wedstrijd de officials en vrijwilligers hiervan op de hoogte stellen

 

4. Algemene regels

a) Door inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement. Deelnemers verplichten zich deze te respecteren en het op de meest strikte manier na te leven. Bij het niet nakomen van het wedstrijdreglement is de organisatie gerechtigd een waarschuwing te geven. Bij herhaling van het niet nakomen van zal de betreffende deelnemer worden uigesloten van deelname aan de wedstrijd

b) De aard van de overtreding zal bepalen of de organisatie overgaat tot een mondelinge waarschuwing, of een diskwalificatie

d) Handhaving van orde: Een deelnemer mag een waarschuwing gegeven worden of een diskwalificatie, maar niet beperkt tot het volgende:

(1) Voortijdig starten

(2) Het niet volgen van het voorgeschreven parcours

(3) Het gebruik van grove taal of grof gedrag tegenover een medewerker van de organisatie of onsportief gedrag

(4) Het blokkeren, belemmeren of hinderen van de voortgang van een andere

deelnemer

(5) Oneerlijk contact. Het feit dat deelnemers soms met elkaar in contact komen, is op zich

geen overtreding. Als meerdere deelnemers zich vlak bij elkaar voortbewegen, kan er

lichamelijk contact voorkomen. Dit incidentele contact tussen deelnemers in even gunstige

posities vormt geen overtreding

(6) Het accepteren van hulp van iemand anders dan een medewerker van de organisatie

(7) Het niet opvolgen van instructies van de organisatie

(8) Het verlaten van het parcours om veiligheidsredenen maar vervolgens het parcours niet

op hetzelfde punt weer betreden

(9) Het niet op de juiste wijze dragen van het wedstrijdnummer dat door de

organisatie is geleverd

(10) Het achterlaten van materiaal of persoonlijke eigendommen op het parcours. Banden,

plastic flessen en andere afgedankte artikelen moeten veilig van het parcours worden

verwijderd

(11) Het dragen van items die de veiligheid van de deelnemer of andere in gevaar brengen,

zoals sieraden, headsets of hoofdtelefoons

(12) Het gebruik van ongeoorloofd materiaal om voordeel te behalen of dat een gevaar voor

anderen is;

(14) Het maken van geforceerde of opzettelijke afspraken tussen deelnemers anders dan de eigen teamleden.

 

5. Passeren tegenstanders

Alle deelnemers dienen achteropkomende snellere deelnemers zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. Dit dient op redelijke wijze en veilige manier te geschieden. De achteropkomende deelnemer dient bij voorkeur de wens om in te halen kenbaar te maken met “links voorbij”. Dit betekent dat de deelnemer die ingehaald wordt rechts aanhoud zodat de inhalende renner links voorbij kan. In alle inhaalsituaties dient de veiligheid van alle renners in acht te worden genomen.

 

6. Gebruik Transponder

Elke deelnemer is verplicht gebruik te maken van het tijdswaarnemingssysteem met behulp van transponders. De transponder dient in een bidon of gereedschaps bidon vervoerd te worden. Individuele deelnemers mogen de transponder aan de onderzijde van het frame bevestigen. Estafette geschiedt door het door geven van de bidon aan de volgende rijder.

De transponder wordt verstrekt door het wedstrijdsecretariaat.

 

7. Overige wedstrijd identificatie

Elk team ontvangt nummerborden voor montage aan de voorzijde van de mountainbike. Elke rijdende deelnemer tijdens de wedstrijd is verplicht een nummerbord goed zichtbaar te voeren.

 

8. Estafette aflossing

Aflossing van estafette dient uitsluitend plaats te vinden in de estafette zone van het parcours. Deze zone zal bekend gemaakt worden in documentatie van het parcours en tijdens de wedstrijdbriefing.

 

9. Materiaalpech

Indien een deelnemer materiaalpech ondervind tijdens de wedstrijd en niet verder kan fietsen mag de kortste route lopend met fiets kiezen naar de estafette wisselzone. Aldaar moet altijd melding gemaakt worden bij het wedstrijd secretariaat. De wedstrijdleiding besluit op welk moment het team of deelnemer de wedstrijd kan vervolgen om tijdvoordeel te voorkomen.

 

10. Klassement

Winnaar van elke categorie is het team of individuele deelnemer die het meeste aantal volledige ronden heeft afgelegd. Bij een gelijk aantal afgelegde ronden wordt de hoogste klassering bepaald door de volgorde van doorkomst aan het eind van de laatste volle ronde.

 

11. Wedstrijd onderbreking en voortijdige beëindiging

In noodgevallen, zoals ernstige ongelukken of noodweer, kan de organisatie besluiten de wedstrijd tijdelijk te onderbreken of voortijdig te beëindigen.

Bij onderbreking van de wedstrijd wordt een tussenstand vastgelegd op basis van het meest aantal afgelegde ronden. Bij een gelijk aantal afgelegde ronden wordt de hoogste klassering bepaald door de volgorde van doorkomst aan het eind van de laatste volle ronde.

Bij hervatting van de wedstrijd wordt tegelijkertijd gestart vanaf de finish plaats waarbij de eliterijders vanaf de voorste rij starten. Vanaf de herstart wordt het volledige aantal geregistreerde ronden meegenomen in de wedstrijdstand. Eventueel opgebouwde voorsprong in de ronde tijdens de wedstrijd onderbreking komt dus te vervallen.

De wedstrijdtijd van de 4-, 6 -12- en 24 uurs wedstrijd loopt tijdens de onderbreking door.

Heb je een vraag?

Kijk dan bij meest gestelde vragen of stuur een email naar de organisatie: info@lakebike24.nl

Heb je een vraag?

Kijk dan bij meest gestelde vragen of stuur een email naar de organisatie: info@lakebike24.nl